Nieuwsbrief januari 2018


Voorwoord

Als u dit leest heeft 2018 zijn intrede gedaan en is de drukke decembermaand voorbij. Voor mijn gevoel kunnen we terugkijken op een jaar met volop activiteiten, evenementen en veranderingen.

Ook al is niet alles van een leien dakje gegaan, toch heb ik het gevoel dat we, met duidelijkheid en met begrip voor elkaar, gekomen zijn waar we nu staan.

Het is bij de KBO hetzelfde als in ons gewone leven, het kan niet allemaal tegelijk maar we doen ons best om elkaar zoveel mogelijk tegemoet te komen, en zo te komen tot de best mogelijke resultaten.

Als ik kijk naar de maand december met de gezellige middagen die we hebben kunnen realiseren, dan voel ik me een blij mens.

Sinterklaas, met een bezoek van Sint , die een tweetal vrijwilligers in het zonnetje heeft gezet en de middag opfleurde met zijn aanwezigheid , de presentjes die hij in de vorm van een sticker verstopt had onder diverse stoelen en, die ook nog een Ode bracht aan zijn onvermoeibare knecht. Verder werd de middag opgeluisterd door het koor “Ons Eigen Wijs” en werden we verwend met lekkere hapjes en drankjes, in een sfeervolle zaal.

Hannie Schellen en Toos op ’t Hoog
worden door de Sint in het zonnetje gezet

Daarna de Kerstviering, eveneens in dezelfde sfeervolle zaal met bovendien een bezoek van onze Burgemeester Dhr. Roderick v.d. Mortel die het Kerstevangelie voorlas en die vergezeld werd door Wethouder, Mevr. Saskia Heijboer.

Verder werd de middag opgeluisterd met zang door ons KBO-koor “Herfstklanken”, we hadden een geslaagde loterij en we werden weer verwend met lekkere hapjes en drankjes.

Al met al positieve gebeurtenissen die niet verwezenlijkt hadden kunnen worden als we niet zoveel lieve vrijwilligers in ons midden hadden gehad.

Maar ik wil ook mijn medebestuursleden hartelijk danken voor hun tomeloze inzet.

Rest mij nog om u allen een gelukkig maar, vooral gezond 2018 toe te wensen.

Carla Jonkers

Voorzitter

Het hoor Herfstklanken

Gezellig samenzijn

Burgemeester Roderick van de Mortel en voorzitter v.d. KBO Carla Jonkers

Secretaris v.d. KBO Hans van Overdijk en wethouder Saskia Heijboer

 

Lief en Leed

Vanaf deze plaats feliciteren wij alle leden die de komende periode hun verjaardag vieren.

Bijzondere felicitaties gaan uit naar onze kroonjarigen:

75 jaar
9 januari Mevr. G. Spoor
10 januari Mevr. Oerlemans v.d. Steen
14 januari Dhr. W. de la Cousine.

80 jaar
6 januari Dhr. A.J. van Rooijen
23 januari Dhr. W. Kemps
25 januari Dhr. H. van Kasteren

85 jaar
3 januari Mevr. J.A.J.M. v.d. Elsen-Kox
25 januari Mevr. A.F. v.d Werdt
28 januari Mevr. H.J.M. Boschker v. Remen

90 jaar
10 januari Dhr. M.C.P. Roozen.

Verder willen wij alle leden die te kampen hebben met ziekte, in welke vorm dan ook, heel veel sterkte toewensen en indien mogelijk een spoedig herstel. Ook degene die vanwege ziekte niet meer in hun eigen woning kunnen verblijven, wensen wij de kracht om gelukkig te worden in hun nieuwe woonomgeving.

Overleden

Dhr. Jan Borchert

De nabestaanden van onze overleden leden of leden die een geliefde hebben moeten afstaan wensen wij heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Nieuwe leden die wij mochten verwelkomen

Mw. Sylvia Fiolet – Samuels

Hr. Ger van Rossum

Hr. Rien van Rixtel

 

Agenda KBO Afdeling Vught

Vaste Activiteiten:

maandag Meer Bewegen Voor Ouderen Ons Home 09:30 uur
Klaverjassen, Rikken, Jokeren Ons Home 13:30 uur
Woensdag Koor “Ons Eigen Wijs” Ons Home 19:30 uur
Donderdag Bridge Ons Home 13:30 uur
Vrijdag Koor Herfstklanken Ons Home 13:45 uur

Tot onze spijt hebben wij de activiteit Chi Kung moeten opgeven.

Er was te weinig belangstelling meer voor en dan wordt de activiteit voor de mensen die

wel willen blijven, veel te duur. Het is jammer, maar het is niet anders.

Variabele Activiteiten maand januari:

Di 09-01 Handwerken Ons Home 13:30 uur
Wo 10-01 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Zo 14-01 Huiskamerproject Ons Home 13:30 uur
Wo 17-01 Bingo Ons Home 13:30 uur
Do 18-01 Senioren Expo Veldhoven Opstappen bij Station Vught 11:00 uur
Vr 19-01 ALV en Nieuwjaarsreceptie Huize Theresia 14:00 uur
Di 23-01 Handwerken Ons Home 13:30 uur
Wo 24-01 Prijskaarten Ons Home 13:30 uur
Za 27-01 Bloemschikken Ons Home 10:00 uur
Wo 07-02 Bingo Ons Home 13:30 uur

 

Ons Home is de 18e en 19e gesloten voor alle activiteiten

 

Senioren Expo Brabant

Voor degenen die zich hebben opgegeven voor de Senioren Expo in Veldhoven op donderdag

18 januari 2018:

We vertrekken om 11.00 uur vanaf het Station Vught met de bus naar Veldhoven

De betaling moet vooraf voldaan zijn, hetzij via een internet betaling op IBAN NL24RABO0155402838 t.n.v. KBO Afdeling Vught of anders door het deponeren van het geld ( € 7,00 ) in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.

Vergeet niet uw naam op de enveloppe te zetten.

Let op:

Aanmelden kan niet meer, de bus zit vol. Sterker nog, er is zelfs al sprake van een wachtlijst.

Mocht u zich op hebben gegeven, maar onverhoopt toch niet mee kunnen, geef dat dan even door aan Ton van Roon, tel. 06-46345997.
Dan kunnen we iemand die nu op de wachtlijst staat mee laten gaan.

Algemene Ledenvergadering KBO Vught

Beste leden,

Van harte nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Vught op vrijdag 19 januari 2018 om 14.00 uur in de restaurantruimte van Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught

Ik hoop dat u met velen gehoor geeft aan deze uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Hans van Overdijk

secretaris

AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING

19 januari 2018

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen ledenvergadering van 17 januari 2017
(zie elders in deze nieuwsbrief)

3. Jaarverslag secretaris over het jaar 2017

4. Verslag van de activiteiten door enkele bestuursleden

5. Verslag penningmeester over het jaar 2017

6. Verslag kascontrole-commissie over het jaar 2017 en benoeming nieuwe kascontrole-commissie

PAUZE

7. Oproep nieuwe bestuursleden

8. Begroting 2018 door de penningmeester

9. Dag- en weekreis

10. Rondvraag

11. Sluiting, daarna nieuwjaarsreceptie

 

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 17 januari 2017

Theaterzaal De Stenen Hut, Zorgpark Voorburg

Aanwezig waren 92 leden.

Afwezig met kennisgeving: Rinus Schreuder, Tonnie van Kessel, Mayk van Rooy, An de Rouw, Martien en Wies van Dinther, de heer Borra en Frans de Potter.

Opening door de voorzitter

Goedemiddag dames en heren.

Voordat we met deze vergadering beginnen wens ik namens het bestuur iedereen een gelukkig , gezegend en vooral een gezond Nieuwjaar toe en spreek de hoop uit dat 2017 een prachtig KBO-jaar mag worden met nieuwe bestuursleden.

Van oudere mensen wordt weleens gezegd dat ze alleen maar over vroeger kunnen vertellen.

Zelf ervaar ik, als ik de kleinkinderen van mijn zussen of broers ontmoet, dat er meer en meer herinneringen uit mijn jeugd naar boven komen. Dan denk ik weleens; ik wordt oud, want ik ben weer over vroeger bezig.

We leven in een stroomversnelling. Wie van ons heeft nog nooit verzucht dat de tijd zo snel gaat?

De hogere elektriciteit- en gaskosten, de verhoogde eigen bijdrage bij de zorgverzekering, de steeds hogere bijdrage voor hulp, de voorgestelde verlaging van het pensioen, de verhoogde bijdrage omdat wij ouder worden, enz. enz. dragen er niet direct toe bij om hoera te roepen.

Maar door al die stromen aan informatie en door de razendsnelle ontwikkeling van de sociale media worden ook ervaringen van vervreemding en van eenzaamheid opgeroepen.

Dat raakt je diepste binnenste en tegelijkertijd vraagt het ook naar; wat betekent dit allemaal voor mijn leven nu en in de nabije toekomst?

Vragen die zo ingrijpend zijn dat ze toegelaten en serieus genomen moeten worden, ook al zijn ze soms heftig.

Over het landschap van de toekomst kunnen we alleen maar dromen en kleine stappen in de richting zetten. Waar onzekerheid en twijfel is kunnen mensen elkaar uitzicht en houvast geven, als ze elkaar de hand blijven reiken, het samen uithouden en zich op elkaar aangewezen weten.

Wie geleerd heeft om met mildheid naar zichzelf en anderen te kijken, aanvaardt dat het leven niet alleen “gemaakt ” wordt maar ook gegeven is.

Wij zijn juist verenigd in onze KBO om te proberen onze samenleving te laten zien, dat wij er in groten getale zijn. Dat we deel uitmaken en een bijdrage willen leveren aan de samenleving, maar ook recht hebben op een rechtvaardige beloning.

Dat we in Vught een succesvolle vereniging zijn is ook het afgelopen jaar weer gebleken.

Onze activiteiten werden druk bezocht, zoals de fiets-, scootmobiel- en rollatortochten, de wandeltochten enz. ook de week- en dagreizen, de kaart- en bingomiddagen waren weer succesvol. Onze nieuwe projecten, zoals het handwerken, de yoga en de Crea-doe dag zijn geweldig goed aangeslagen en zijn blijvertjes geworden.

Ook hebben we het afgelopen jaar samengewerkt met Vivent ( Meer Bewegen voor Ouderen) en sociëteit Boswijk.

Verder werken we samen met Welzijn Vught en Ouderen Samen. Zo verbinden wij elkaar in al onze diversiteit onder die gemeenschappelijke noemer: De KBO!

Maar voordat we verder gaan met de vergadering willen we eerst de leden herdenken die ons dit jaar zijn ontvallen.

Overleden in 2016

Januari:Mevr. Riet van Hemert

Dhr. Jo Boers

Februari:Dhr. Thijn van der Meijden

Maart:Dhr. Schuurmans

April:Mevr. Van Dun – van Houtum

Mei:Dhr. Ton Hendriks

Mevr. Smits van Oyen – van der Kun

Mevr. Jo van der Loo

Mevr. A.M. van Erp

Juni:Mevr. Toos van Baardijk

Augustus:Dhr. Leo de Bever

Dhr. Jan Dentener

Mevr. Margreet van Donselaar

Oktober:Mevr. Jetty Bleys

Mevr. Van Dongen – Hopman

Nemen we nu even een minuut stilte in acht!

Verslag vorige ledenvergadering 16 februari 2016

Punt 8: Bon Sikkes vraagt zich af wat de deal is, naar aanleiding van de weekreis van vorig jaar; 16 mei tot en met 20 mei 2015. Bij het ter perse gaan van dit verslag is de uitkomst van de deal, een reis van 5 februari tot en met 9 februari 2017, die intussen tot volle tevredenheid van de reizigers, heeft plaatsgevonden. Hierna wordt het verslag goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris

Na voorlezing door Hans van Overdijk wordt het jaarverslag 2016 met applaus ontvangen en akkoord bevonden. Een belangrijk feit moet nog worden vermeld; al die verreden kilometers zijn vooraf gegaan door onze frontman Wim Kemps; die alle routes nog eens voorrijdt.

Verslag penningmeester a.i. over het jaar 2016

Hans Pepers geeft een toelichting op de jaarrekening 2016.

Naar aanleiding van vragen en/of opmerkingen van Ad van Hout en Ad Danen;

Hans merkt vooraf op dat het negatief saldo van € 3595,00 is gelegen in het feit dat rekeningen, die er nog niet zijn, niet kunnen worden opgevoerd.

De Heer van Hout vindt de uitleg niet duidelijk!

De heer Ad Danen wil voortaan eerder de beschikking krijgen over de financiële verslagen.

Er is nu geen gelegenheid om de stukken te bestuderen.

Verslag kascontrole-commissie over het jaar 2016 en de benoeming nieuwe kascontrole commissie

De heer Walter Zweerts geeft aan dat de boeken door hem en de heer Borra zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hij verzoekt de vergadering dan ook om de heer Hans Pepers te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

Benoeming kascontrolecommissie 2016

Voor het jaar 2017 nemen volgende personen plaats in de kascontrolecommissie:

De heren H. Borra en Bon Sikkes. Reservelid is de heer Piet Lommen.

Hierna volgt een pauze.

Verkiezing bestuursleden

Aftredend secretaris Hans van Overdijk, stelt zich herkiesbaar. Zijn kandidatuur wordt door de vergadering unaniem met instemming ontvangen.

De heer Ton van Roon wordt voorgesteld als de nieuwe penningmeester/ledenadministrateur.

Na unanieme instemming door de vergadering, voor zijn kandidatuur, stelt Ton zich voor.

Mevrouw Carla Jonkers wordt voorgesteld als de nieuwe voorzitter. Na unanieme instemming door de vergadering, stelt Carla zich voor.

Om voor haar moverende redenen, voert zij voorlopig samen met Joke Lexmond (vice-voorzitter) haar taken uit. Joke benadrukt dat zij die taken waarneemt.

7.Begroting 2017 door de penningmeester a.i.

Er is een positief resultaat van € 580,00. Er zijn verder geen opmerkingen.

8. Weekreis

Bert van Santvoort geeft aan dat; de reis van 19 juni tot en met 23 juni 2017 gaat naar Millingen aan de Rijn. Het is een “all-in” arrangement.

De kosten bedragen € 335,00 per persoon, voor een 2 persoonskamer en € 385,00 voor één persoonskamer. De minimale deelname is 30 personen.

Het inschrijfformulier komt in het blad “ONS”; het formulier mag vervolgens in de brievenbus van “Ons Home”.

9. Dagreis

Op 23 augustus 2017 is een boottocht gepland. De bestemming is Leerdam.

Het inschrijfformulier komt in het blad “ONS”; het formulier mag vervolgens in de brievenbus van “Ons Home”.

10. Rondvraag

De volgende personen maken gebruik van de rondvraag:

Jan Swinkels, Jan Schellen, Clazien van Dijk, Mien Maurix, Ad van Hout, Hannie Schellen, Bon Sikkes en Martin Philipsen.

Jan Swinkels wil de notulen van dit verslag 3 weken voor de ALV.

Jan Schellen heeft de eigenaar van het hotel (van de weekreis 2015) gesproken en bevestigt daarmee het verhaal van Hans Pepers.

Clazien van Dijk wil graag een “wedstrijd” over Jeroen Bosch.

Zij wil ook een werkstuk laten maken door leden, geïnspireerd door het werk van Mondriaan.

Dit zou kunnen op dinsdag na de middag of zaterdag.

Mien Maurix; haar vraag is al beantwoord door een van de vragenstellers.

Ad van Hout geeft aan dat de kosten voor de belastingaangiften in 2 jaren gaat naar € 15,00 per aangifte. Voor 2017 bedragen de kosten € 12,50 per aangifte en voor 2018 € 15,00.

Hij verzoekt de nieuwe penningmeester (voortaan) te werken met een beamer. Bij afwijkingen van meer dan € 1000,00 is een toelichting wenselijk.

Hannie Schellen zou graag een overleg willen met een “beperkte” groep vrijwiligers.

Bon Sikkes; naar aanleiding van de voorgenomen (ingelaste) reis van 5 t/m 9 februari 2017; zie punt 2 van dit verslag.

Martin Philipsen belooft aan Anne en Hans Pepers, dat hij een filmpje zal aanbieden. Hij geeft tevens aan dat hij de nieuwe website van KBO Vught gaat bijhouden.

Naar aanleiding van een opmerking van Chris Danen hierover wordt besloten dat de prijs van koffie, thee, fris en soep naar € 1,00 gaat.

Tot slot spreekt Loes Dijkers een spontaan dankwoord uit en bedankt Anne en Hans Pepers voor alles wat zij voor KBO Vught en haar leden hebben gedaan. Zij overhandigt Anne een stoffige blijk van waardering namens alle leden.

11. Sluiting.

Anne sluit voor de laatste keer de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.

Onmiddellijk hierna vraagt Hans van Overdijk aan iedereen om nog even te blijven zitten.

Wethouder Saskia Heijboer heeft namelijk te kennen gegeven dat zij graag nog persoonlijk van Anne afscheid wil nemen,

Tot haar grote verrassing reikt mevrouw Heijboer, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Vught, aan mevrouw Anne Pepers, de Van Beuningenpenning uit.

In haar huldiging prijst mevrouw Heijboer Anne wat haar niet aflatende inzet en inspanningen voor de Vughtse ouderen hebben betekend. Deze erkenning heeft zij dan ook ten volle verdiend.

Een uitgebreid verslag + foto’s en film vindt u binnen afzienbare tijd op de website van KBO Vught.

Hieronder vindt u een korte beschrijving over de historie en bestemming van de Van Beuningenpenning.

De Van Beuningenpenning

Willem en Charlotte Elisabeth van Beuningen-Fentener van Vlissingen hebben veel betekend voor het sociale en culturele leven in Vught. Vanaf 1927, toen ze zich in Vught vestigden, toonden de echtelieden zich ware weldoeners voor de Vughtse gemeenschap. Ze zetten zich in voor individuele hulpverlening, bestrijding van werkeloosheid, volkswoningbouw, onderricht en financiële steun. In de crisistijd hielpen ze Vughtse ambachtslieden aan werk door Villa Leeuwenstein te verbouwen tot het fraaie raadhuis van nu en in de oorlogsjaren zetten ze zich in voor uitgebreide voedselhulp aan de gevangenen van Kamp Vught. Met initiatief, durf en daadkracht ontplooiden ze een scala aan activiteiten die de Vughtse gemeenschap ten goede kwamen. Kortom, Vught heeft veel te danken aan deze actieve, betrokken en sociaal en cultureel bewogen persoonlijkheden. De Van Beuningenpenning is dan ook niet alleen een eerbewijs voor bijzondere verdiensten aan de ontvanger hiervan, maar ook aan Willem en Charlotte Elisabeth van Beuningen zelf.

Toekenning van de Van Beuningenpenning

De Van Beuningenpenning is een bijzonder ereteken, slechts bij uitzondering toe te kennen aan burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Deze verdiensten hebben betrekking op (nagenoeg) de gehele gemeenschap van Vught of worden als zodanig beleefd. De gehonoreerde activiteiten worden in de regel buiten het dagelijks werk verricht en omvat een periode van in ieder geval tien jaren.

Daarnaast kan het college de onderscheiding ook uitreiken aan een persoon die door een eenmalige daad de gemeente Vught op een bijzondere manier in het nieuws heeft gebracht dan wel door deze daad de Vughtse gemeenschap een grote dienst heeft bewezen.

Hans van Overdijk

februari 2017

Zoekplaatje: Hoe goed kent u Vught?

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd of u nevenstaande foto herkende.

De vraag was: waar staat deze haan?

De haan is vanaf de begane grond heel moeilijk te zien. Hij staat namelijk op

“De Vughtse Toren”

Deze keer was het blijkbaar (te) moeilijk.

We hebben geen goede oplossingen mogen ontvangen.

Een nieuwe foto:

Herkent u nevenstaande foto?

De vraag bestaat uit drie delen:

Wat is dit voor een gebouw?

Hoe heet dit gebouw?

Waar staat dit gebouw?

Stuur uw oplossing per email naar kbo.vught@gmail.com of vul het antwoordstrookje in op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief en stop deze vóór 20 januari in de brievenbus van

“Ons Home” aan de Esschestraat 18a in Vught.

Onder de goede inzenders wordt wederom een cadeaubon verloot.

Nieuwe Ledenpassen

In 2018 worden er nieuwe ledenpassen uitgegeven, in de vorm van hardplastic passen.

Net als drie jaar geleden blijven de passen die tot nu zijn uitgegeven geldig tot maart, wanneer het ledental definitief is doorgegeven door de Afdelingen, waarna de nieuwe passen gemaakt zullen worden.

Nieuwe leden moeten dan tot die tijd op hun ledenpas wachten, maar u kunt uiteraard wel vast uw lidnummer krijgen.

Als dit voor u van toepassing is, even een belletje naar de ledenadministrateur; Ton van Roon,

Mobiel; 06-46345997

Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant voor het jaar 2018

Ook voor het jaar 2018 kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het afsluiten van een zorgverzekering

Hieronder even een aanvulling op de vorige nieuwsbrief bij VGZ ( in vet gedrukt )

VGZ

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering.

Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 0900–8490.

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 11649.

VGZ heeft 2 collectiviteitsnummers;. Niet alleen 11649, maar ook nummer 10975

Men moet zich wel realiseren dat de collectiviteitskorting van de KBO, komt in de plaats van……

Met andere woorden; de keuze van de korting van KBO, kan in vergelijking met de korting van b.v. een voormalige werkgever, nadelig uitvallen. Het blijft dus een kwestie van goed opletten en vergelijken

Belangenbehartiging SENIOREN

Gaat het mis in het contact tussen u en gemeente Vught, bij vragen over wonen, zorg, hulp, werk en inkomen, het team van Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught (SOOV) staat voor u klaar.

Wij zijn dan ook erg blij dat onze secretaris Hans van Overdijk is toegetreden tot het bestuur van SOOV, naast zijn secretariaat van KBO Vught. Carla Jonkers is plaatsvervangend bestuurslid SOOV.

Voor de mogelijkheden van het combineren van activiteiten zoekt KBO Vught contact met collega ouderen organisaties.

Ook steken wij regelmatig onze voelsprieten uit naar onze collega’s van de overige afdelingen van KBO, met het doel naar mogelijkheden te kijken voor extra financiële ruimte, o.a. door ledenwerving en sponsoring.

Waar gaat uw interesse naar uit?

We willen graag uw interesse/animo peilen voor wat betreft:

Line dance op dinsdagavond in Ons Home

Koersballen in samenwerking met Huize Theresia

Gezamenlijk te eten, 1 x per maand, op vrijdag in Huize Theresia.

Geef uw interesse aan op een van de antwoordstrookjes op de laatste bladzijde van deze nieuwbrief.

Bij voldoende interesse gaan we hiermee aan de slag.

 

BRIDGEN EN JOKEREN MET DE KBO AFDELING SINT-MICHIELSGESTEL.

De komende maanden organiseren wij wederom een bridge en jokerconcours in De Beemden.

Dit concours vindt plaats op de volgende donderdagen:11 januari, 25 januari, 15 februari, 8 maart, 22 maart. Tijd, vanaf 14.15 tot 17.00 uur.

Iedereen mag meedoen, leden en niet-leden van de KBO zijn welkom.

Wie mee wil doen met het bridgen moet zich vooraf inschrijven met behulp van onderstaand inschrijfformulier. Inschrijven in de zaal is alleen mogelijk voor het jokeren.

U moet voor het bridgen per paar inschrijven, voor het jokeren kunt u vooraf in de zaal inschrijven.

LET OP : UITERSTE INSCHRIJFDATUM 9 JANUARI 2018.

De kosten zijn € 5,00 per persoon (bridgers € 10,00 per paar),

consumpties zijn voor eigen rekening.

Consumpties zijn uitsluitend verkrijgbaar met pin betaling

Er zijn dagprijzen en eindprijzen beschikbaar.

Aanmelden zo spoedig mogelijk graag via e.mail :bij Jose Kroes, josekroes@gmail.com. Van Loonstraat 1.

Vakantie reis KBO Vught 2018.

Ook dit jaar willen wij met de KBO Vught weer op vakantie gaan en we hebben gekozen voor het Plaatsje Bremm in Duitsland. Dit ligt aan de Moezel.

We gaan van 9 tot en met 13 juli 2018

Het verblijf in het Hotel is op basis van All Inclusief, dat wil zeggen, vanaf 17.00 uur tot 24.00 uur zijn de drankjes gratis. Koffie en Thee is de hele dag gratis verkrijgbaar en er zal regelmatig rond gegaan worden met een hapje.

Wij verblijven die week in hotel genaamd Hutter. U kun dit bekijken op www.hotel-hutter.de

In de avonden zal er entertainment zijn en vertier met o.a. live muziek, ‘n wijnproeverij en eventueel een dorpswandeling

Bij de reis is een dagtrip door de omgeving van de moezel en een bezoek aan Cochem of Trier inbegrepen.

De kosten voor deze reis zij 350,00 Euro p.p.

Let op! Er zijn maar drie eenpersoonskamers beschikbaar.

De reis kan alleen doorgaan als er tenminste 30 personen meegaan. U moet zich opgeven vóór 15 februari 2018, want dan verloopt de optie van het hotel.

Gelieve het totale bedrag van 350,00 Euro (u kunt niet in termijnen betalen) over te maken naar: NL24RABO0155402838 t.n.v. KBO afdeling Vught

Gelieve bij betaling de naam te vermelden wie er mee gaat op deze reis.

U dient zelf voor een reis- en annuleringsverzekering te zorgen.

Als het bedrag bij ons binnen is, bent u verzekerd van deelname. Wij hopen, dat er toch zeker wel mensen genoeg meegaan zodat deze reis door kan gaan .

Als u interesse hebt in deze vakantieweek, lever dan het strookje in de papieren nieuwsbrief vóór 15 februari in de brievenbus van “Ons Home” aan de Esschestraat 18a

Met vriendelijke groeten van Toos en Bert

 

Voor eventuele informatie en vragen kunt u verkrijgen bij.

Bert van Santvoort, IJsvogel 71, Vught. 06-30403726

Toos Op ’T Hoog, Spoorlaan 42, Vught 06-34497820 of 073-6843823