Verslag Algemene Ledenvergadering 17 januari 2017


In de Theaterzaal van De Stenen Hut, Zorgpark Voorburg waren 92 leden aanwezig.

Afwezig met kennisgeving: Rinus Schreuder, Tonnie van Kessel, Mayk van Rooy, An de Rouw,  Martien en Wies van Dinther, de heer Borra en Frans de Potter.

 

  1. Opening door de voorzitter

Goedemiddag dames en heren.

Voordat we met deze vergadering beginnen wens ik namens het bestuur iedereen een gelukkig , gezegend en vooral een gezond Nieuwjaar toe en spreek de hoop uit dat 2017 een prachtig KBO-jaar mag worden met nieuwe bestuursleden.

Van oudere mensen wordt weleens gezegd dat ze alleen maar over vroeger kunnen vertellen.

Zelf ervaar ik, als ik de kleinkinderen van mijn zussen of broers ontmoet, dat er meer en meer herinneringen uit mijn jeugd naar boven komen. Dan denk ik weleens; ik word oud, want ik ben weer over vroeger bezig.

We leven in een stroomversnelling. Wie van ons heeft nog nooit verzucht dat de tijd zo snel gaat?

De hogere elektriciteit- en gaskosten, de verhoogde eigen bijdrage bij de zorgverzekering, de steeds hogere bijdrage voor hulp, de voorgestelde verlaging van het pensioen, de verhoogde bijdrage omdat wij ouder worden, enz. enz. dragen er niet direct toe bij om hoera te roepen.

Maar door al die stromen aan informatie en door de razendsnelle ontwikkeling van de sociale media worden ook ervaringen van vervreemding en van eenzaamheid opgeroepen.

Dat raakt je diepste binnenste en tegelijkertijd vraagt het ook naar; wat betekent dit allemaal voor mijn leven nu en in de nabije toekomst?

Vragen die zo ingrijpend zijn dat ze toegelaten en serieus genomen moeten worden, ook al zijn ze soms heftig.

Over het landschap van de toekomst kunnen we alleen maar dromen en kleine stappen in de richting zetten. Waar onzekerheid en twijfel is kunnen mensen elkaar uitzicht en houvast geven, als ze elkaar de hand blijven reiken, het samen uithouden en zich op elkaar aangewezen weten.

Wie geleerd heeft om met mildheid naar zichzelf en anderen te kijken, aanvaardt dat het leven niet alleen “gemaakt ” wordt maar ook gegeven is.

Wij zijn juist verenigd in onze KBO om te proberen onze samenleving te laten zien, dat wij er in groten getale zijn. Dat we deel uitmaken en een bijdrage willen leveren aan de samenleving, maar ook recht hebben op een rechtvaardige beloning.

Dat we in Vught een succesvolle vereniging zijn is ook het afgelopen jaar weer gebleken.

Onze activiteiten werden druk bezocht, zoals de fiets-, scootmobiel- en rollatortochten, de wandeltochten enz. ook de week- en dagreizen, de kaart- en bingomiddagen waren weer succesvol. Onze nieuwe projecten, zoals het handwerken, de Crea-doe dag zijn geweldig goed aangeslagen en zijn blijvertjes geworden.

De Yoga is geen blijvertje gebleken, want de mensen gingen liever naar Laco sportcentum

Vught. Daar wordt Yoga gegeven en je kunt er tegelijkertijd gratis zwemmen .

Yoga is/was net zo duur als bij ons.

 

Ook hebben we het afgelopen jaar samengewerkt met Vivent ( Meer Bewegen voor Ouderen) en Sociëteit Boswijk.

Verder werken we samen met Welzijn Vught en Ouderen Samen. Zo verbinden wij elkaar in al onze diversiteit onder die gemeenschappelijke noemer: De KBO!

Maar voordat we verder gaan met de vergadering willen we eerst de leden herdenken die ons dit jaar zijn ontvallen.

 

Overleden in 2016

 

Januari:           Mevr. Riet van Hemert,         Dhr. Jo Boers

Februari:       Dhr. Thijn van der Meijden

Maart:            Dhr. Schuurmans

April:              Mevr. Van Dun – van Houtum

Mei:               Dhr. Ton Hendriks,                 Mevr. Smits van Oyen – van der Kun

Mevr. Jo van der Loo,             Mevr. A.M. van Erp

Juni:               Mevr. Toos van Baardwijk

Augustus:     Dhr. Leo de Bever,      Dhr. Jan Dentener,     Mevr. Margreet van Donselaar

Oktober:       Mevr. Jetty Bleys,       Mevr. Van Dongen – Hopman

 

Nemen we nu even een minuut stilte in acht!

 

 

  1. Verslag vorige ledenvergadering 16 februari 2016

Punt 8: Bon Sikkes vraagt zich af wat de deal is, naar aanleiding van de weekreis van 2015;

Bij het ter perse gaan van dit verslag is de uitkomst van de deal, een reis van 5 februari tot en met 9 februari 2017, die intussen tot volle tevredenheid van de reizigers, heeft plaatsgevonden. Hierna wordt het verslag goedgekeurd.

 

  1. Jaarverslag secretaris

Na voorlezing door Hans van Overdijk wordt het jaarverslag 2016 met applaus ontvangen en akkoord bevonden. Een belangrijk feit moet nog worden vermeld; al die verreden kilometers zijn vooraf gegaan door onze frontman Wim Kemps; zowel Wim Kemps, Martin Philipsen en Nico Beemsterboer rijden de fietsroutes vóór.

 

  1. Verslag penningmeester a.i. over het jaar 2016

Hans Pepers geeft een toelichting op de jaarrekening 2016.

Naar aanleiding van vragen en/of opmerkingen van Ad van Hout en Ad Danen;

–          Hans merkt vooraf op dat het negatief saldo van € 3595,00 is gelegen in het feit dat rekeningen, die er nog niet zijn, niet kunnen worden opgevoerd. De Heer van Hout vindt de uitleg niet duidelijk!

–          De heer Ad Danen wil voortaan eerder de beschikking krijgen over de financiële verslagen. Er is nu geen gelegenheid om de stukken te bestuderen.

 

  1. Verslag kascontrole-commissie over het jaar 2016 en de benoeming nieuwe kascontrole commissie

De heer Walter Zweerts geeft aan dat de boeken door hem en de heer Borra zijn  gecontroleerd en in orde bevonden. Hij verzoekt de vergadering dan ook om de heer Hans Pepers te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.

 

Benoeming kascontrolecommissie 2016

Voor het jaar 2017 nemen volgende personen plaats in de kascontrolecommissie:

De heren H. Borra en Bon Sikkes.  Reserve lid is de heer Piet Lommen.

 

Hierna volgt een pauze.

 

  1. Verkiezing bestuursleden

Aftredend secretaris Hans van Overdijk, stelt zich herkiesbaar.  Zijn kandidatuur wordt door de vergadering unaniem met instemming ontvangen.

De heer Ton van Roon wordt voorgesteld als de nieuwe penningmeester/ledenadministrateur.

Na unanieme instemming door de vergadering, voor zijn kandidatuur, stelt Ton zich voor.

Mevrouw Carla Jonkers wordt voorgesteld als de nieuwe voorzitter. Na unanieme instemming door de vergadering, stelt Carla zich voor.

Om voor haar moverende redenen, voert zij voorlopig samen met Joke Lexmond (vice-voorzitter) haar taken uit. Joke benadrukt dat zij die taken waarneemt.

 

  1. Begroting 2017 door de penningmeester a.i.

Er is een positief resultaat van € 580,00. Er zijn verder geen opmerkingen.

 

 

  1. Weekreis

Bert van Santvoort geeft aan dat; de reis van 19 juni tot en met 23 juni 2017 gaat naar Millingen aan de Rijn. Het is een “all-in” arrangement.

De kosten bedragen € 335,00 per persoon, voor een 2 persoonskamer en € 385,00 voor één persoonskamer. De minimale deelname is 30 personen.

Het inschrijfformulier komt in het blad “ONS”; het formulier mag vervolgens in de brievenbus van “Ons Home”.

 

 

  1. Dagreis

Op 23 augustus 2017 is een boottocht gepland. De bestemming is Leerdam.

Het inschrijfformulier komt in het blad “ONS”; het formulier mag vervolgens in de brievenbus van “Ons Home”.

 

 

10    Rondvraag

De volgende personen maken gebruik van de rondvraag:

Jan Swinkels, Jan Schellen, Clazien van Dijk, Mien Maurits, Ad van Hout, Hannie Schellen, Bon Sikkes en Martin Philipsen.

Jan Swinkels wil de notulen van dit verslag 3 weken voor de ALV.

Jan Schellen heeft de eigenaar van het hotel (van de weekreis 2015) gesproken en bevestigt daarmee het verhaal van Hans Pepers.

Clazien van Dijk wil graag een “wedstrijd” over Jeroen Bosch.

Zij wil ook een werkstuk laten maken door leden, geïnspireerd door het werk van Mondriaan.

Dit kan op de dinsdagmiddag, als er geen handwerken is en op de zaterdag als er geen bloemschikken is; in elk geval tot maart, daarna niet meer.

Mien Maurits; haar vraag is al beantwoord door een van de vragenstellers.

Ad van Hout geeft aan dat de kosten voor de belastingaangiften in 2 jaren gaat naar € 15,00 per aangifte. Voor 2017 bedragen de kosten € 12,50 per aangifte en voor 2018 € 15,00.

Hij verzoekt de nieuwe penningmeester (voortaan) te werken met een beamer. Bij afwijkingen van meer dan € 1000,00 is een toelichting wenselijk.

Hannie Schellen zou graag een overleg willen met een “beperkte” groep vrijwilligers.

Bon Sikkes; naar aanleiding van de voorgenomen (ingelaste) reis van 5 t/m 9 februari 2017; zie punt 2 van dit verslag.

Martin Philipsen belooft aan Anne en Hans Pepers, dat hij een filmpje zal aanbieden. Hij geeft tevens aan dat hij de nieuwe website van KBO Vught gaat bijhouden.

Naar aanleiding van een opmerking van Chris Danen hierover wordt besloten dat de prijs van koffie, thee, fris en soep naar € 1,00 gaat.

Tot slot spreekt  Loes Dijkers een spontaan dankwoord uit en bedankt Anne en Hans Pepers voor alles wat zij voor KBO Vught en haar leden hebben gedaan. Zij overhandigt Anne een stoffelijke blijk van waardering namens alle leden.

 

 

  1. Sluiting.

Anne sluit voor de laatste keer vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.

 

Onmiddellijk hierna vraagt Hans van Overdijk aan iedereen om nog even te blijven zitten.

Wethouder Saskia Heijboer heeft namelijk te kennen gegeven dat zij graag nog persoonlijk van Anne afscheid wil nemen.

 

         Uitreiking Van Beuningenpenning.

Tot haar grote verrassing reikt mevrouw Heijboer, namens  burgemeester en wethouders van de gemeente Vught, aan mevrouw Anne Pepers, de Van Beuningenpenning uit.

In haar huldiging prijst mevrouw Heijboer Anne voor haar niet aflatende inzet en inspanningen voor de Vughtse ouderen hebben betekend. Deze erkenning heeft zij dan ook ten volle verdiend.

Een uitgebreid verslag + foto’s en film vindt u binnen afzienbare tijd op de website van KBO Vught.

 

 

Hieronder vindt u een korte beschrijving over de historie en bestemming van de Van Beuningenpenning.

 

De Van Beuningenpenning

 

Willem en Charlotte Elisabeth van Beuningen-Fentener van Vlissingen hebben veel betekend voor het sociale en culturele leven in Vught. Vanaf 1927, toen ze zich in Vught vestigden, toonden de echtelieden zich ware weldoeners voor de Vughtse gemeenschap. Ze zetten zich in voor individuele hulpverlening, bestrijding van werkeloosheid, volkswoningbouw, onderricht en financiële steun. In de crisistijd hielpen ze Vughtse ambachtslieden aan werk door Villa Leeuwenstein te verbouwen tot het fraaie raadhuis van nu en in de oorlogsjaren zetten ze zich in voor uitgebreide voedselhulp aan de gevangenen van Kamp Vught. Met initiatief, durf en daadkracht ontplooiden ze een scala aan activiteiten die de Vughtse gemeenschap ten goede kwamen. Kortom, Vught heeft veel te danken aan deze actieve, betrokken en sociaal en cultureel bewogen persoonlijkheden. De Van Beuningenpenning is dan ook niet alleen een eerbewijs voor bijzondere verdiensten aan de ontvanger hiervan, maar ook aan Willem en Charlotte Elisabeth van Beuningen zelf

 

Toekenning van de Van Beuningenpenning

 

De Van Beuningenpenning is een bijzonder ereteken, slechts bij uitzondering toe te kennen aan burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Deze verdiensten hebben betrekking op (nagenoeg) de gehele gemeenschap van Vught of worden als zodanig beleefd. De gehonoreerde activiteiten worden in de regel buiten het dagelijks werk verricht en omvat een periode van in ieder geval tien jaren.

 

Daarnaast kan het college de onderscheiding ook uitreiken aan een persoon die door een eenmalige daad de gemeente Vught op een bijzondere manier in het nieuws heeft gebracht dan wel door deze daad de Vughtse gemeenschap een grote dienst heeft bewezen.

 

Hans van Overdijk

februari 2017